Contributie

Contributie seizoen 2023/2024

 

In juli willen we de contributie gaan verwerken. Iedereen krijgt vooraf een factuur, via de mail of via de post. De leeftijd is bepalend voor het bedrag dat aan contributie verschuldigd is, als peildatum geldt 1-1 aan de start van het seizoen.
De contributiebedragen voor 2023/2024 zijn als volgt:

groep:

bedrag €

Geb jaar

O7

64,=

Na 2016

O8 tm O13

118,=

2011 tm 2016

O14-O15

129,=

2009 en 2010

O16 tm O19

142,=

2005 tm 2008

Senioren

214=

Voor 2005

7×7 vrijdag

79,=

Voor 2005

Rustend lid

50,=      

 

 

  • Leden die alleen maar trainen en niet voetballen zijn de gehele contributie verschuldigd.
  • De contributie gaat in op de 1e van het kwartaal waarin men lid wordt.
  • De contributie wordt voor nieuwe leden geïnd middels een automatisch incasso, waarbij de leden het recht hebben om binnen de wettelijke termijn het afgeschreven bedrag te laten storneren.
  • Bij betaling middels een andere methode wordt een extra bedrag (€ 1,50) in rekening gebracht.
  • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Aanmaningen worden automatisch aangemaakt. Hiervoor worden per aanmaning € 2,50 extra kosten in rekening gebracht.
  • Is de contributie op 1 oktober van het seizoen nog niet betaald dan volgt er een speelverbod.

Alle leden die in het verleden geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven krijgen een rekening thuis gestuurd met de daarbij horende extra kosten. Leden waarvan een e-mailadres bekend is, ontvangen de nota via de mail. Gespreide betaling van de contributie is mogelijk per kwartaal en halfjaar maar kan alleen middels automatische incasso.

Kledingfonds

Alle leden krijgen vanuit de vereniging kleding verstrekt. Hiervoor wordt, behalve voor O7 en de vrijdagdamescompetitie, een bijdrage gevraagd van € 15,- per lid.

Contributie reductie

Voor gezinnen met meerdere leden (vanaf 3 leden), bestaat de mogelijkheid om reductie te verkrijgen op betaalde contributiebedragen. Deze reductie is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden die contributieplichtig zijn en wordt verleend over de laagst betaalde contributiebedragen inclusief toeslag kledingfonds.
De rustende leden en leden van de club van 100 en leden die uit andere hoofde reductie hebben, komen niet voor reductie in aanmerking. Aanvragen voor gezinsreductie kunnen worden ingediend door invullen van het digitale formulier op https://www.nemelaer.nl/contact/aanvraag-gezinskorting/

Lidmaatschap kader

Leiders, trainers, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie zijn ook lid van de KNVB en zodoende ook verzekerd bij eventuele ongevallen. Mits men geen actief voetballer is, komen de kosten van dit lidmaatschap voor rekening van Nemelaer.

Onderbreking lidmaatschap

Indien men tijdelijk het lidmaatschap wil onderbreken vanwege een blessure of een verblijf in het buitenland, dan kan men dit melden middels een mail naar contributie@nemelaer.nl De tijdelijke onderbreking moet 3 maanden of langer zijn.

De contributie voor het gehele seizoen (10 actieve maanden) is dan als volgt: het aantal actieve maanden keer het jaartarief/10 vermeerderd met het aantal niet actieve maanden keer het tarief rustend lid/10. De maanden juni en juli tellen niet mee.

Bij opzegging en heraanmelding van het lidmaatschap geldt dat de volledige jaarcontributie over 2 jaren in rekening wordt gebracht indien men zich in 2 opeenvolgende seizoenen af- en opnieuw aanmeldt.

Financiële ondersteuning

Indien het voor u als ouder te moeilijk mocht blijken om de contributie te betalen, kan u zich wenden tot Stichting Leergeld Oisterwijk.

Stichting Leergeld wil kinderen uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk wél laten meedoen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. De contributie wordt rechtstreeks vanuit Stichting Leergeld overgemaakt naar onze vereniging. Leergeld werkt in alle gevallen vertrouwelijk en met respect voor uw privacy.

Het is belangrijk dat u een aanvraag doet voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen:
Let op: Elk seizoen dient u een nieuwe aanvraag te doen!

Links:
[1] http://www.leergeld.nl/oisterwijk
[2] https://www.leergeld.nl/oisterwijk/doe-een-aanvraag/#direct-aanvragen

Informatie

Voor informatie over de contributie kan men terecht bij Jan van de Loo, contributie@nemelaer.nl  

 

 

Hoofdsponsor

Sponsors