Privacyverklaring

Uw privacy is voor RKSV Nemelaer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet. Dit
betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor zover dit gebruik verenigbaar is
met de doeleinden waarvoor wij die informatie hebben verkregen. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij RKSV Nemelaer allemaal doen met informatie die we over u te weten
komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons
op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers en medewerkers
De persoonsgegevens die door RKSV Nemelaer verwerkt worden zijn:
• voorletters
• voor- en achternaam
• adres, postcode en woonplaats
• nationaliteit
• geboortedatum
• geslacht
• telefoonnummer
• e-mail adres
• IBAN (rekeningnummer)
• aansluitingsnummer KNVB
• (pas)foto’s
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door RKSV Nemelaer
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Nemelaer verwerkt om te kunnen bepalen wie haar
leden zijn en om u op de hoogte te houden van relevante informatie over RKSV Nemelaer
zoals: wedstrijdschema’s, teamindelingen en te organiseren activiteiten. Om lid te zijn van
RKSV Nemelaer is het dus noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Wat uw rechten zijn
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van eventuele fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Hoe lang RKSV Nemelaer de persoonsgegevens bewaart
De persoonsgegevens worden door RKSV Nemelaer bewaard voor de duur van de termijn die
strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
RKSV Nemelaer zal uw persoonsgegevens, behoudens voor reünie- en fiscale doeleinden, nooit
langer bewaren dan twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door RKSV Nemelaer verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Nemelaer de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door RKSV Nemelaer opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

ALGEMEEN
Andere partijen
RKSV Nemelaer verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze ook niet aan
derden verstrekken, behalve als dat nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de
gegevens verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien RKSV
Nemelaer derden inschakelt voor de verwerking van uw gegevens, dan sluiten wij met die
partij een verwerkersovereenkomst af zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd blijft. Derden die door RKSV Nemelaer ingeschakeld kunnen worden zijn
bijvoorbeeld de KNVB en derden die de (loon)administratie verzorgen.

Beveiliging
RKSV Nemelaer past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan. Indien u
toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
RKSV Nemelaer kan deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en
kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactadres R.K.S.V. Nemelaer
Sportlaantje 1A, 5076 AM Haaren
Tel: 0411 621419
mail: secretariaat@nemelaer.nl

Hoofdsponsor

Sponsors